ปฏิทินการศึกษา 2563 โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี รายการ
1 กรกฎาคม 2563

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

5-6 กรกฎาคม 2563

วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา

7 กรกฎาคม 2563

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

28 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

29 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวันรักษ์ไทย / กิจกรรมถวายเทียนพรรษา / กิจกรรมกาดมั่วครัวฮอม / กิจกรรมเวทีหนูน้อยคนเก่ง

11 สิงหาคม 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2563

วันหยุดวันแม่แห่งชาติ

17-21 สิงหาคม 2563

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

21 สิงหาคม 2563

โครงการหนูน้อยมารยาทงาม

26-28 สิงหาคม 2563

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.4 - ม.6

27-28 สิงหาคม 2563

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563  ชั้น ป.1 - ม.3

11 กันยายน 2563

แข่งขันว่ายน้ำ

18 กันยายน 2563

รับผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

23 กันยายน 2563

กิจกรรมฐานวิชาการ

13 ตุลาคม 2563

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)

23 ตุลาคม 2563

วันปิยมหาราช

19-22 ตุลาคม 2563

ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2563

28-30 ตุลาคม 2563

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.1 - ม.6

29-30 ตุลาคม 2563

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ป.1 - ป.6

**หมายเหตุ

- ทุกวันอังคาร มีกิจกรรม English Speaking Day

- ทุกวันศุกร์ เวลา 06.30-07.30 น. มีกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และสั่งสมบุญกุศล

 

วัน/เดือน/ปี รายการ
2 พ.ย. 2563

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

20 พ.ย. 2563

ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

23 - 27 พ.ย. 2563

กีฬาสีสัมพันธ์

4 ธ.ค. 2563

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนพิงครัตน์

5 ธ.ค. 2563

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9

7 ธ.ค. 2563

หยุดชดเชย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9

10 ธ.ค. 2563

วันรัฐธรรมนูญ

23 ธันวาคม 2563

โครงการหนูน้อยมารยาทงาม

31 ธ.ค. 2563

หยุด วันสิ้นปี

1 มกราคม 2564

วันขึ้นปีใหม่

4 - 6 มกราคม 2564

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563  ชั้น ม.4 - ม.6

5 -6 มกราคม 2564

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563  ชั้น ป.1 - ม.3

8 มกราคม 2564

กิจกรรมวันเด็ก / International Languages' Day / กิจกรรมเวทีหนูน้อยคนเก่ง

15 มกราคม 2564

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน  ระดับอนุบาล / ประถมศึกษาตอนต้น / ประถมศึกษาตอนปลาย / มัธยมศึกษา

16 มกราคม 2564

วันครู

29 มกราคม 2564

รับผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

9 , 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563  ชั้น ม.6

10 ก.พ. 2564

วันการศึกษาเอกชน , วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

11 - 12 ก.พ. 2564

ค่ายลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 

19 ก.พ. 2564

พิธีปัจฉิม  นักเรียนชั้น ม.6

24 ก.พ. 2564

ค่ายลูกเสือ  ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)

24 ก.พ. 2564

ค่ายลูกเสือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)

สอบ  O-NET  ม.6

สอบ NT ป.3

8 - 12 มีนาคม 2564

ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2563

17 - 19 มีนาคม 2564

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้น ม.1-ม.5

18 - 19 มีนาคม 2564

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563  ชั้น ป.1-ป.6

29 มีนาคม 2564

เปิดเรียน  ภาคเรียนฤดูร้อน

6 เมษายน 2564

วันจักรี

9 เม.ย. 2564

รับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

12 - 16 เม.ย. 64

หยุดวันสงกรานต์

19 - 23 เม.ย. 2564

รับเอกสาร  ปพ.1 (ป.6 , ม.3 , ม.6)

23 เม.ย. 2564

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้ปกครอง ผู้บริหาร รร.พิงครัตน์ (ภาคเช้าเตรียมงาน / ภาคบ่ายกิจกรรม)

30 เม.ย. 2564

วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน

- ทุกวันอังคาร มีกิจกรรม English Speaking Day

- ทุกวันศุกร์ เวลา 06.30-07.30 น. มีกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์