โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นด้านการควบคุม โรคไข้เลือดออก
ปีที่ได้รับ : 2543
ราละเอียด :

ได้รับรางวัลชนะเลิศ   จากการประกวดโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นด้านการควบคุม  โรคไข้เลือดออก  จากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่