โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปีที่ได้รับ : 2545
ราละเอียด :

ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่