โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปีที่ได้รับ : 2547
ราละเอียด :

-    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2    โรงเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จาก สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่