โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง
ปีที่ได้รับ : 2548
ราละเอียด :

ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ระดับเหรียญทอง  ประเภทประถมศึกษา    จากสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่