โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : รางวัลระดับเหรียญทองแดง สอบ O-NET
ปีที่ได้รับ : 2552
ราละเอียด :

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O–NET )  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6