โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : สถานศึกษาดีเด่น
ปีที่ได้รับ : 2553
ราละเอียด :

เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านการรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัด    สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ประจำปี 2553