โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : สอบ O-NET มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีที่ได้รับ : 2557
ราละเอียด :

เป็น  1 ใน  5  สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1  จ.เชียงใหม่  ที่ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียน  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET )  ปีการศึกษา  2555  รวม  5  สาระฯ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ  50  ขึ้นไป