โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม
ปีที่ได้รับ : 2557
ราละเอียด :

โรงเรียนเกียรติคุณดีเด่น  ประเภทโรงเรียนขนาดกลางที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ได้รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โรงเรียนแรกที่ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก  “โครงการ โรงเรียนรักษาศีล  5  ครอบครัวอบอุ่น”