โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปีที่ได้รับ : 2557
ราละเอียด :

ชนะการประกวดโรงเรียนยอดเยี่ยมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก    จากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่