โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : เกียรติคุณสถานศึกษาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ปีที่ได้รับ : 2559
ราละเอียด :

เกียรติคุณสถานศึกษาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  จากชมรมพุทธศาสตร์สากล