โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตอง
วันที่ประกาศ : 29-11-2015

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตองของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2558


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin