โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ค่ายเส้นทางคนดีระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่ประกาศ : 11-06-2016

ค่ายเส้นทางคนดี : คุณธรรมนำชีวิต สร้าง 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกันสร้างสรรค์ เนรมิตค่ายเส้นทางคนดีที่โลกต้องการ เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย ปีการศึกษา 2559 ปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1 โรงเรียนมีการจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบีบยวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันที่ 2 มิ.ย.59


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin