โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2559
วันที่ประกาศ : 11-06-2016

ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพิงครัตน์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม อีกทั้งได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin