โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ขอแสดงความยินดี
วันที่ประกาศ : 02-11-2018

วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561 ด.ญ. จิตตาภา มหามิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ในงานนี้ยังได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin