โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ขอแสดงความยินดี
วันที่ประกาศ : 17-03-2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ที่สอบเลื่อนสายเทควันโด จากโครงการสอบวัดทักษะกีฬาเทควันโด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่
ระดับสาย สีขาว เลื่อนสาย สีเหลือง ได้แก่ ด.ช.ณภัทร มิตาโย ชั้นอนุบาล 1 / ด.ช.เสฏฐวุฒิ ด่านไพบูลย์ ชั้นอนุบาล 2 / ด.ช.ยี หยาง ชั้นอนุบาล 2 / ด.ญ.ใจใส ลิ้มศักดากุล ชั้นอนุบาล 2 / ด.ช.สันติธรรม ลีลาภัทร ชั้นอนุบาล 2 / ด.ช.สกุลเพชร เผ่าทองจีน ชั้นอนุบาล 3 / ด.ช.พีรวิชญ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ชั้นอนุบาล 3 / ด.ช.ปัณณ์ อิรนพไพบูลย์
ชั้นอนุบาล 3 / ด.ช.กฤตภาส กาญจนารัณย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /
ด.ช.พงศ์เทพ พรหมถาวร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ด.ช.อภิวิทย์ ศิริจันทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ด.ช.ยาน ยิงไท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับสายเหลือง 2 เลื่อนสาย สีเขียว ได้แก่ ด.ช.อลัน เจสัน วีลเลอร์ ชั้นอนุบาล 3 / ด.ญ.เบญจวรรณ์ จันทร์แจ่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin