โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับการตรวจนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
วันที่ประกาศ : 27-06-2024

วันที่ 17 มิถุนายน. 2567 ทางโรงเรียนพิงครัตน์ได้ทำการต้อนรับท่านศึกษานิเทศก์ รัตนาภรณ์ ปั๋นเป็ง และ ศน. อนันตชัย รติวรรธนันท์ ท่านได้ทำการตรวจนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และแนะนำแนวการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.. รอบที่ 5 ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC
นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำในการจัดกระบวนการเรียน การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ในนามผู้บริหารและคณะครูขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความเมตตาในการมาตรวจเยี่ยมในวันนี้ด้วยค่ะ
)
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin