โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
วันที่ประกาศ : 27-06-2024

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและบทลงโทษเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลปลอดภัยจากสารเสพติด โดยมีทีมงานโรงพยาบาลแมคคอร์มิคได้ให้ความรู้ในครั้งนี้
หลังจากนั้นคณะครูและนักเรียนได้ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท เพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ตลอดจนแจกต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน

)


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin