โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ พุทธสถานเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 14-08-2015

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 25- 30 กรกฎาคม 2558 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะและโรงเรียนพิงครัตน์ได้รับคัด เลือกเข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น"โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดี เยี่ยม"อันเป็นต้นแบบการนำหลักธรรมมาปฏิบัติให้เกิดความดีสากลในสถานศึกษา ต่อไป


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin