โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1253-1473-1795
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ผาติรัตน์ วันไชยธนวงศ์ , น.ส. สุภัสสรา วิริยา และ น.ส. รินรดา เกียรติศิริโรจน์
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ( ประเภททีม ) จากการแข่งขันทำสลัดมันฝรั่ง ในงาน " Franco - Deutsch - Español" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 ม.ค. 2562 

โดย : admin