โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : -
ชื่อ-นามสกุล : **การเเข่งขันประกวดศิลปกรรมเยาวชนของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 **
ระดับชั้น :ทุกระดับชั้น
รางวัลที่ได้รับ :

มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาว พชรารัก สุวรรณกุล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เด็กหญิง ศิรประภา ยะวิลัย

ระดับชั้นประถมปลาย - ได้รับรางวัลชมเชย ทีมที่ 1 เด็กหญิง พชรา สุวรรณกุล, เด็กหญิง อิ่มเอม ขัตติ , เด็กหญิง ภิญญดา เฉลิมศุภาคุณ

ระดับชั้นประถมปลาย - ได้รับรางวัลชมเชย ทีมที่ 2 เด็กหญิง ภรณ์ไพรินทร์ พุทธหน่อแก้ว , เด็กหญิง พัชรพร แสงสุวรรณ , เด็กหญิง พรลภัส ภัคเกษม

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2563

โดย : admin