โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : -
ชื่อ-นามสกุล : ** ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น :ป.6 , ม.3 และ ม.6
รางวัลที่ได้รับ :

นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนพิงครัตน์ จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562  มีดังต่อไปนี้

ระดับชั้น ป.6 :  ด.ญ.พชรา  สุวรรณกุล วิชา ภาษาไทย (79.50 คะแนน และ วิชา ภาษาอังกฤษ (95 คะแนน) / ด.ญ.โศภชา  สุขจิระเดช วิชา คณิตศาสตร์ (85 คะแนน) / ด.ญ.ปภาดา  ตันติสุขุมาล วิชา วิทยาศาสตร์(82.50 คะแนน)

ระดับชั้น ม.3 :  น.ส.อัญมณี  ชาวกันหา วิชา ภาษาไทย(87 คะแนน) / ด.ญ.อารดา  เกียรติศิริโรจน์ วิชา ภาษาอังกฤษ(92 คะแนน) และ วิชา วิทยาศาสตร์ (41.5 คะแนน) / น.ส.จรรยรัตน์ วงศ์วัฒนัย (80 คะแนน)

ระดับชั้น ม.6 : น.ส.รินรดา  เกียรติศิริโรจน์ วิชา ภาษาไทย (75.5 คะแนน  วิชา ภาษาอังกฤษ (83.75 คะแนน) วิชา สังคมศึกษา (55 คะแนน)  และ วิชา วิทยาศาสตร์ (51 คะแนน) / นายกนก  ขัติใจ วิชา คณิตศาสตร์ (77.5 คะแนน)

.. โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนทุกรายวิชา สูงกว่าระดับจังหวัด-เขตพื้นที่และประเทศ

โดย : admin