โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1669
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิชญา ลิ้มศักดากุล
ระดับชั้น :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ได้รับ :
ใบประกาศเกียรติคุณ
ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่)
โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
องค์ประธานการมอบรางวัลฯ
ณ อาคารหอประชุม Vision
มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
โดย : admin