โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : -
ชื่อ-นามสกุล : -
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ :
- การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน - นายฉัตรพิศุทธิ์ แจ้งประจักษ์ และนายธนภัทร เชยชมศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
- การแข่งขันเขียนเรียงความ - นางสาวยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- การแข่งขันสื่อประสม - นางสาววริศรา กวีศรศักดิ์ / นางสาวชญานี ไชยเดช / นายอาชวิต ไชยกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / นางสาวยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : admin