โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1728
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัชชา จารุนครินทร์
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อการประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ Our People Our Future Together ระดับชั้น ม.4-6 

จากการแข่งขันกิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ปี 2   จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

โดย : admin