โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1779
ชื่อ-นามสกุล : นายชโลธร รุ่งประเสริฐ
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลที่ 3 การประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาจีน-ไทย

จากงานครบรอบ 40ปีการฑูตจีน-ไทย สานสายใยภูมิปัญญา 2 แผ่นดิน  จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย : admin