โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1705
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐนันท์ แซ่หวี่
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 4
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความตามชื่องาน 

จากงานงานครบรอบ 40ปีการฑูตจีน-ไทย สานสายใยภูมิปัญญา 2 แผ่นดิน  จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย : admin