โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 758
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชามญชุ์ ศิรินิรันดร์
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ได้รับ :

เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558
จัดโดยสำนักการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน เทศบาลนครเชียงใหม่

โดย : admin