โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 631
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชพร วรรณวิจิตร
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ได้รับ :

เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

โดย : admin