โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1475
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนานันต์ ธนาวุฒิรุจนันท์
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลที่ได้รับ :

เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

โดย : admin