โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1662
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิชาภา เชยชมศรี
ระดับชั้น :ประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลที่ได้รับ :

เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

โดย : admin