โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1643
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภรณ์ไพรินทร์ พุทธหน่อแก้ว
ระดับชั้น :อนุบาลปีที่ 3
รางวัลที่ได้รับ :

เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558

ระดับอนุบาล

จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

โดย : admin