โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1364
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐชา วรรณวิจิตร
ระดับชั้น :ประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ได้รับ :

เยาวชนที่มีความสามารถในด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทย

จัดโดยเทศบาลนคร เชียงใหม่

โดย : admin