โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : -
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. กล้าตะวัน ศรีสว่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ด.ญ. รินรดา เกียรติศิริโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ น.ส.พิชชาพร พรหมภัทรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้น :
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จาก ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่

โดย : admin