โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1557
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุณยานุช แซ่โกย
ระดับชั้น :ประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ได้รับ :

นักเรียนที่มีคุณลักษณะ "ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน"

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

โดย : admin