ประวัติโรงเรียนพิงครัตน์

มิติใหม่ของการศึกษาไทยสู่สังคมโลกในอนาคต

          ด้วยหลักการ “คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสากล” โรงเรียนพิงครัตน์ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะด้านวิชาการอย่างเดียว แต่มุ่งพัฒนาให้เด็กได้เรียนรู้วิชาชีวิต และทักษะชีวิตเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมโลก
          โรงเรียนพิงครัตน์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 กว่า 21 ปี โรงเรียนได้วางรากฐานการศึกษาโดยมีปรัชญาว่า “สร้างคนดี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำปัญญา” และได้สร้างค่านิยมทางการศึกษาใหม่ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในแง่ของการเอาความดีชนะการเรียนเก่งแบบมุ่งแต่การแข่งขัน แต่ยังเน้นความสุขและความเป็นคนดีในระดับสากล ปัจจุบันโรงเรียนพิงครัตน์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลายและเพื่อพัฒนาการด้านการศึกษา โรงเรียนพิงครัตน์ ได้วางหลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ โดยมีความเชื่อมั่นว่าวิธีการศึกษาที่ดีควรอยู่ในชีวิตประจำวัน จึงส่งเสริมความรู้และพัฒนาการของนักเรียนโดยผ่านการสอนอย่างรอบด้าน ได้แก่
1. พัฒนาทางด้านสุขภาพ พัฒนาการด้านสรีระ ( Health Education )
2. พัฒนาการด้านองค์ความรู้ ( Head Education )
3. พัฒนาการด้านทักษะต่างๆ ในการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ ( Hand Education )
4. พัฒนาการด้านความดี ( Heart Education ) และเสริมความแข็งแกร่งในด้านความรู้เพื่อมุ่งสู่การใช้ชีวิตในยุคสมัยใหม่ด้วยการสอนภาษาแบบพหุภาษา ( Plurilingualism ) ถึง 5 ภาษาด้วยกันในแต่ระดับชั้นเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา test test test
          ซึ่งสอนโดยครูผู้สอนเจ้าของภาษา ดังนี้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เริ่มเรียนในช่วงชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น , ภาษาจีน เรียนเพิ่มเข้ามาในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป. 4 ) , ภาษาเยอรมัน เรียนที่พื้นฐานในระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ( ม. 1 ) และภาษาฝรั่งเศส เริ่มเรียนในระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
          โดยในคาบเรียนแต่ละสัปดาห์ยังคงให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างๆ ที่เรียนมาตั้งแต่ต้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาษาเยอรมันที่เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว เท่ากับสอบได้ระดับที่สามารถไปศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนีได้ ซึ่งปัจจุบันมีศิษย์เก่าของโรงเรียนหลายคนกำลังศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี ซึ่งปัจจุบันมีศิษย์เก่าของโรงเรียนหลายคนกำลังศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย Ludwig – Maximilians เมืองมิวนิค ( LMU ) นอกจากนี้โรงเรียนมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ( Student Exchange Program ) กับโรงเรียน Rodolf – Steiner Schule : Grobenzell ปีละ 6 – 12 ทุน เป็นการเตรียมนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันในสังคมโลกอย่างมีคุณภาพ
          นอกจากความเข้มข้นของการเรียนด้านภาษา และทักษะชีวิตแล้ว โรงเรียนพิงครัตน์ยังเน้นสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพให้นักเรียนทุกระดับ และกำหนดให้จำนวนนักเรียนในแต่ละห้องมีไม่เกิน 25 คนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจนนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
           อ.สายพิณ สุคันธา ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพิงครัตน์ ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการดูแลนักเรียนในโรงเรียน และวิธีคิดของการสอนภายในโรงเรียนพิงครัตน์ว่า
          “เรากำลังจะเผชิญกับสังคมโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก เราจะคอยบอกเด็กนักเรียนเราว่า ขณะที่เด็กๆ ลงมือทำ ครูจะอยู่เป็นเพื่อนนักเรียนและโรงเรียนจะคอยสนับสนุนหนู ครูและผู้บริหารทุกคนมีแนวคิดเหมือนกันคือ วิธีการสอนของเราต้องใช้หลากหลายแนวทางเพื่อพัฒนาเด็กให้ได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการพูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ร่วมกันส่งเสริมให้กำลังใจ”
           “โรงเรียนเรามองว่าการศึกษาที่แท้จริง ต้องทำให้คนพ้นทุกข์ อะไรที่ทำให้เป็นทุกข์ เราต้องมองเห็น และเรียนรู้ที่จะก้าวพ้นไปได้ โรงเรียนพิงครัตน์ เป็นโรงเรียนทางเลือกที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กๆ ในการใช้ชีวิตในโลกจริง ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน รู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน มีความเพียรพยายาม และพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีธรรมกำกับ มีความดีสากลที่โลกยอมรับ”

โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

เอกลักษณ์ของโรงเรียนพิงครัตน์

โรงเรียนพิงครัตน์ เป็นโรงเรียนที่ปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล

อัตลักษณ์ของโรงเรียนพิงครัตน์

นักเรียนเป็นคนดี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม